O otpadu

Saznate više o razvrstavanju otpada

O projektu

Saznate više o reciklažnom dvorištu Vitika

Kalendar događanja

Pratite naše aktivnosti putem online kalendara

Aktivnosti projekta

  • izgradnja reciklažnog dvorišta za potrebe grada Đakova
  • sprječavanje nastanka otpada
  • priprema za ponovno uporabu
  • recikliranje
  • drugi postupci oporabe, npr. energetska oporaba
  • zbrinjavanje otpada
  • informativno-edukacijske aktivnosti (radionice)
  • tiskanje informativno-edukativnog materijala
  • osiguranje vidljivosti putem sredstava javnog priopćenja

Cilj projekta

Provedbom projekta osigurava se adekvatna priprema za ponovnu uporabu, odnosno pravilno razvrstavanje i odvojeno prikupljanje otpada kao prvi korak u osiguranju uvjeta za daljnju oporabu. U svrhu poboljšanja oporabe nužno je otpad prikupiti odvojeno te ga se ne smije miješati s drugim otpadom. Upravo izgradnja reciklažnog dvorišta osigurava adekvatne tehničke kapacitete za zbrinjavanje komunalnog otpada koji omogućava oporabu na novom reciklažnom dvorištu čija će se dobra koristiti za daljnju preradu. Projektom se osigurava smanjenje količine otpada koje se odlaže na odlagališta što je osnovna svrha i opravdanost projekta.

GALERIJA FOTOGRAFIJA

LOKACIJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA